วิธีใช้ HP Deskjet 920cxi Printer

background image

วิธีใชอยางยอ

เครื่องพิมพ

hp deskjet 948c/940c/920c series

สารบัญ

การเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

การแนะนําเครื่องพิมพ

hp deskjet

ของทาน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

การคนหาขอมูล

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

คําประกาศและการรับรอง

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

คําศัพทและระเบียบปฏิบัติ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

การเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องพิมพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

การใชถาดกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

การใช

taskagent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

4

การพิมพบนกระดาษและสื่อประเภทตางๆ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

7

การพิมพดวยเครื่องพิมพ

hp deskjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

8

กระดาษธรรมดา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

ซองจดหมาย

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

แผนใส

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

ฉลาก

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1

นามบัตร

บัตรดัชนี